U vindt hier onze geconsolideerde jaarrekening voor 2016.

Revenue by activity  Revenue by geographical area

Revenue Recurring operating cash flow

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

IN DUIZEND EURO NOTES 2015 2016
Omzet (1) 3.054.240
2.883.026
Kostprijs van verkochte producten
(2)
-2.199.376
-2.022.331
Brutowinst  
854.864
860.695
Distributiekosten (2) -413.150
-405.976
Algemene en administratieve kosten
(2)
-183.293
-178.848
Overige bedrijfskosten
(3)
-28.410
-29.435
Overige bedrijfsinkomsten
(3) 10.682
9.938
Bedrijfsinkomsten vóór eenmalige posten
 
240.693
256.374
Winst en verlies op de afstoting van activa en activiteiten (4) 7.919
-2.198
Overige eenmalige posten (4) -119.471
-16.833
Bedrijfsresultaat (EBIT)   129.141
237.343
Rentebaten (5) 3.261
3.520
Rentelasten (5) -66.652
-69.873
Overige financiële inkomsten (5) 9.152
930
Overige financiële kosten (5) -9.784
-12.331
Aandeel van de winst in deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (12) 1.027
1.250
Winst vóór belastingen   66.146
160.839
Winstbelastingen (6) -28.606
-30.875
Winst voor het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   37.540
129.964
Toe te rekenen aan aandeelhouders van Etex   36.305
127.199
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen   1.235
2.765

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

IN DUIZEND EURO
NOTES 2015
2016
Bedrijfsresultaat (EBIT)   129.141
237.342
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen (26) 236.445
166.417
Verlies (winst) op de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa (26) -3.815
-1.633
Verlies (winst) op de verkoop van activiteiten   -5.042
-52.062
Betaalde winstbelastingen (26) -62.531
-57.997
Wijzigingen in werkkapitaal, voorzieningen en personeelsbeloningen (26) 11.048
-327
Wijzigingen in overige vaste activa/langlopende verplichtingen   -1.210
-1.429
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten   304.036
290.311
Opbrengsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa (26) 6.243
5.716
Verwerving van activiteiten (na aftrek van geldmiddelen)   -19.506
-20.753
Afstoting van activiteiten (na aftrek van geldmiddelen)   33.431
175.083
Investeringsuitgaven (26) -186.717
-137.616
Ontvangen rente en dividenden (26) 4.199
4.719
Overige   57 -1
Kasstromen uit investeringsactiviteiten   -162.293
27.148
Kapitaalverhoging   1
0
Opbrengst (terugbetaling) van leningen   8.301
-78.976
Betaalde dividenden (26) -31.504
-36.153
Betaalde rente   -54.291
-53.748
Overige   0 0
Kasstromen uit financieringsactiviteiten   -77.493
-168.877
Nettostijging/(-daling) in geldmiddelen en kasequivalenten   64.250
148.582
       
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar   102.231
161.828
Omrekeningsverschillen   -1.096
-19.443
Wijzigingen in consolidatiekring   -3.557
-11.535
Nettostijging/(-daling) in geldmiddelen en kasequivalenten   64.250
148.582
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar   161.828
279.432
Geldmiddelen en kasequivalenten   167.152
283.235
Bankoverdisponeringen   -5.324
-3.803

 

Geconsolideerde balans

IN DUIZEND EURO
NOTES 2015
2016
Vaste activa   2.312.227
2.210.172
Materiële vaste activa (7) 1.716.118
1.581.014
Goodwill en andere immateriële activa (8) (9) 402.184
397.557
Vastgoedbeleggingen (10) 17.183
23.657
Activa aangehouden voor verkoop (11) 4.162
6.375
Investeringen in deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (12) 37.348
37.197
Overige vaste activa (13) 13.973
14.110
Uitgestelde belastingvorderingen (24) 113.284
150.262
Activa uit hoofde van personeelsbeloningen (21) 7.975
0
Vlottende activa   1.021.143
1.041.507
Voorraden (15) 488.339
431.876
Handelsvorderingen en overige vorderingen (14) 348.112
317.665
Overige vlottende activa (14) 17.540
8.731
Geldmiddelen en kasequivalenten (17) 167.152
283.235
TOTAAL ACTIVA   3.333.370
3.251.679
       
Totaal eigen vermogen   918.971
888.581
Geplaatst aandelenkapitaal   4.492
4.492
Uitgiftepremie (Agio)   3.724 3.724
Reserves en ingehouden winst   875.226
851.932
Toe te rekenen aan de aandeelhouders van Etex   883.442
860.148
Minderheidsbelangen   35.529
28.433
Langlopende verplichtingen   1.478.422
1.134.221
Voorzieningen (19) 148.263
162.696
Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen (21) (22) 309.188
399.278
Leningen (23) 809.386
398.934
Uitgestelde belastingverplichtingen (24) 172.663
139.545
Overige langlopende verplichtingen (25) 38.922
33.768
Kortlopende verplichtingen   935.977
1.228.877
Voorzieningen (19) 73.538
51.029
Kortlopend deel van leningen (23) 208.449
523.008
Handelsschulden en overige schulden (25) 653.990
654.840
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN   3.333.370
3.251.679