U vindt hier onze geconsolideerde jaarrekening voor 2015.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

IN DUIZEND EURO NOTES 2014 2015
Omzet (1) 2.986.853
3.054.240
Kostprijs van verkochte producten
(2)
-2.142.765
-2.199.376
Brutowinst  
844.088
854.864
Distributiekosten (2) -390.314
-413.150
Algemene en administratieve kosten
(2)
-185.332
-183.293
Overige bedrijfskosten
(3)
-29.365
-28.410
Overige bedrijfsinkomsten
(3) 9.640
10.682
Bedrijfsinkomsten vóór eenmalige posten
 
248.717
240.693
Winst en verlies op de afstoting van activa en activiteiten (4) 8.649
7.919
Overige eenmalige posten (4) -75.542
-119.471
Bedrijfsresultaat (EBIT)   181.824
129.141
Rentebaten (5) 2.066
3.261
Rentelasten (5) -74.038
-66.652
Overige financiële inkomsten (5) 7.162
9.152
Overige financiële kosten (5) -7.611
-9.784
Aandeel van de winst in deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (12) 856
1.027
Winst vóór belastingen   110.259
66.146
Winstbelastingen (6) -15.548
-28.606
Winst voor het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   94.711
37.540
Toe te rekenen aan aandeelhouders van Etex   91.546
36.305
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen   3.165
1.235

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

IN DUIZEND EURO
NOTES 2014
2015
Bedrijfsresultaat (EBIT)   181.824
129.141
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen (26) 182.737
236.445
Verlies (winst) op de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa (26) -8.958
-3.815
Verlies (winst) op de verkoop van activiteiten   -427
-5.042
Betaalde winstbelastingen (26) -62.831
-62.531
Wijzigingen in werkkapitaal, voorzieningen en personeelsbeloningen (26) 43.432
11.048
Wijzigingen in overige vaste activa/langlopende verplichtingen   -8.941
-1.210
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten   326.836
304.036
Opbrengsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa (26) 15.253
6.243
Verwerving van activiteiten (na aftrek van geldmiddelen)   -146.569
-19.506
Afstoting van activiteiten (na aftrek van geldmiddelen)   8.515
33.431
Investeringsuitgaven (26) -198.246
-186.717
Ontvangen rente en dividenden (26) 7.964
4.199
Overige   2 57
Kasstromen uit investeringsactiviteiten   -313.081
-162.293
Kapitaalverhoging   10
1
Opbrengst (terugbetaling) van leningen   72.948
8.301
Betaalde dividenden (26) -29.896
-31.504
Betaalde rente   -60.841
-54.291
Overige   -1 -
Kasstromen uit financieringsactiviteiten   -17.780
-77.493
Nettostijging/(-daling) in geldmiddelen en kasequivalenten   -4.025
-64.250
       
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar   103.744
102.231
Omrekeningsverschillen   2.667
1.096
Wijzigingen in consolidatiekring   -155
-3.557
Nettostijging/(-daling) in geldmiddelen en kasequivalenten   -4.025
64.250
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar   102.231
161.828
Geldmiddelen en kasequivalenten   107.112
167.152
Bankoverdisponeringen   -4.881
-5.324

 

Geconsolideerde balans

IN DUIZEND EURO
NOTES 2014 2015
Vaste activa   2.384.617
2.312.227
Materiële vaste activa (7) 1.745.019
1.716.118
Goodwill en andere immateriële activa (8) (9) 456.730
402.184
Vastgoedbeleggingen (10) 18.261 17.183
Activa aangehouden voor verkoop (11) 4.589
4.162
Investeringen in deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (12) 36.943
37.348
Overige vaste activa (13) 8.668
13.973
Uitgestelde belastingvorderingen (24) 113.074
113.284
Activa uit hoofde van personeelsbeloningen (21) 1.333
7.975
Vlottende activa   1.005.474
1.021.143
Voorraden (15) 492.698
488.339
Handelsvorderingen en overige vorderingen (14) 404.585
348.112
Overige vlottende activa (14) 1.079
17.540
Geldmiddelen en kasequivalenten (17) 107.112
167.152
TOTAAL ACTIVA   3.390.091
3.333.370
       
Totaal eigen vermogen   924.484
918.971
Geplaatst aandelenkapitaal   4.492
4.492
Uitgiftepremie (Agio)   3.724 3.724
Reserves en ingehouden winst   882.848
875.226
Toe te rekenen aan de aandeelhouders van Etex   891.064
883.442
Minderheidsbelangen   33.420
35.529
Langlopende verplichtingen   1.463.159
1.478.422
Voorzieningen (19) 179.587
148.263
Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen (21) (22) 314.410
309.188
Leningen (23) 719.527
809.386
Uitgestelde belastingverplichtingen (24) 196.230
172.663
Overige langlopende verplichtingen (25) 53.405
38.922
Kortlopende verplichtingen   1.002.448
935.977
Voorzieningen (19) 72.202
73.538
Kortlopend deel van leningen (23) 292.761
208.449
Handelsschulden en overige schulden (25) 637.485
653.990
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN   3.390.091
3.333.370