Halfjaarresultaten 2020: Omzetdaling met een veerkrachtige REBITDA-marge tijdens de coronacrisis (COVID-19)

Halfjaarresultaten 2020: Omzetdaling met een veerkrachtige REBITDA-marge tijdens de coronacrisis (COVID-19)

Zaventem, 31 augustus 2020 – Gezien de huidige COVID-19-pandemie tekent Etex een daling van de omzet en REBITDA op van respectievelijk 10,8% en van 8,9% op vergelijkbare basis1 voor de eerste helft van 2020. De REBITDA-marge blijft met 16,7% opmerkelijk stabiel in vergelijking met vorig jaar. De netto recurrente winst (aandeel van de Groep) is gedaald met 14,2% tegenover vorig jaar met vergelijkbare consolidatiekring.

Paul Van Oyen, CEO van Etex, licht toe: “Net als tal van andere sectoren over de hele wereld en niet geheel onverwacht heeft Etex, na een veelbelovende start van het jaar, sinds midden maart veel te lijden gehad onder de coronapandemie. Door de lockdownmaatregelen in heel wat landen waar we actief zijn, is de vraag ingestort en hebben veel van onze fabrieken hebben hun activiteiten tijdelijk stilgelegd of verminderd.

In deze zware en onvoorspelbare omstandigheden heeft Etex blijk gegeven van een lovenswaardige alertheid, flexibiliteit en veerkracht. Het crisismanagementteam is snel opgetreden om de financiële impact van de crisis zo veel mogelijk op te vangen, meer bepaald door middel van een besparing van 9% in de overheadkosten, een strikt beheer van het werkkapitaal en een vermindering van ons investeringsprogramma.

Bovendien kan ik met trots zeggen dat onze mensen samen deze crisis hebben getrotseerd. Heel wat medewerkers over de hele wereld, net als de leden van het Executive Committee, hebben ingestemd met een vrijwillige looninlevering, en daarenboven heeft Etex maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen, door hen te verzekeren dat er geen herstructureringsmaatregelen zouden worden doorgevoerd tijdens de eerste drie maanden van de crisis en door een minimumloon van 75% te waarborgen voor alle medewerkers.

Naast onze gezonde liquiditeitspositie bleven de initiatieven voor de betrokkenheid van medewerkers hun vruchten afwerpen en de sterke prestatiecultuur die we het afgelopen jaar hebben opgebouwd bleek een belangrijke troef te zijn in deze crisis. Ons crisisbeheer is dan ook zeer doeltreffend gebleken. Het heeft onze focus op gezondheid en veiligheid versterkt, net als onze communicatie met zowel onze medewerkers als onze klanten.

Ondanks het crisisbeheer hebben we toch een aantal belangrijke mijlpalen kunnen bereiken op twee fronten. We zijn onze strategie voor lichtgewicht constructies – op basis van vezelcement, gipsplaten, passieve brandbeveiliging en offsiteconstructie – evenals die van onze One Etex-beweging blijven uitrollen, waardoor onze organisatie nog efficiënter en flexibeler geworden is.

Al deze initiatieven hebben een positieve impact gehad, want sinds juni hebben we onze resultaten terug onder controle gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat we dankzij deze inspanningen en onze sterke financiële positie, die nog versterkt werd door onze prestaties en strategische verwezenlijkingen, inspirerende vormen van wonen kunnen blijven bieden tijdens deze crisis en daarna.”

Bijdrage aan de evolutie van de REBITDA van H1 2019 tot H1 2020 (in miljoen EUR)
Halfjaarresultaten 2020: Omzetdaling met een veerkrachtige REBITDA-marge tijdens de coronacrisis (COVID-19)

Sterke start van het jaar tenietgedaan door de COVID-19-pandemie, opnieuw controle sinds juni

Voor de eerste zes maanden van het jaar laat Etex een omzet van 1,232 miljard EUR optekenen. Dat is een daling van 10,8% op vergelijkbare basis1 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (rekening houdend met dezelfde wisselkoersen en bij vergelijkbare consolidatiekring). Inclusief het effect van de wisselkoersen en de verandering in de consolidatiekring, is de omzet met 18,8% gedaald. Na een goede start van het jaar werd Etex vanaf midden maart getroffen door de COVID-19-pandemie. Sommige van onze productievestigingen moesten tijdelijk hun activiteiten stopzetten of verminderen. Al onze activiteiten zijn aanzienlijk getroffen, met uitzondering van onze divisie Residential Roofing die het ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar goed deed, net als onze activiteiten in Centraal-Europa in het algemeen. De impact van de crisis werd sinds juni verzacht, dankzij de succesvolle invoering van de maatregelen om de overheadkosten te drukken. De verkoop van enkele bedrijven in de divisie Residential Roofing – Umbelino Monteiro (Portugal) in augustus 2019 en Marley Ltd. (UK) aan het einde van diezelfde maand – heeft een aanzienlijke impact gehad op zowel de omzet als de REBITDA. De ongunstige wisselkoersen zijn voornamelijk te wijten aan de Nigeriaanse naira en alle Latijns-Amerikaanse valuta’s, met uitzondering van de Peruaanse sol.

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) bedroeg 206 miljoen EUR, een daling van 8,9% op vergelijkbare basis1 tegenover vorig jaar, of -19,1% inclusief wisselkoersen en veranderingen in de consolidatiekring, ten opzichte van de eerste helft van 2019. In onze divisie Building Performance werd de impact van de coronacrisis deels opgevangen door de positieve prijsverschillen bij de grondstoffen, lagere energieprijzen en een daling van de overheadkosten. In de divisie Exteriors hebben een goede mix, een hogere efficiëntie, lagere energieprijzen en uiteenlopende kostenbesparingsprogramma’s ons in staat gesteld de impact van COVID-19 deels op te vangen. Bij Residential Roofing hebben de hogere omzet en marges, alsmede de impact van structurele maatregelen die vorig jaar werden genomen, gezorgd voor een aanzienlijke stijging van de REBITDA. Ondanks haar sterke marges werd onze divisie Industry zwaar getroffen door een aanzienlijke daling van de omzet en de productiestop of -vertraging (voornamelijk in België en Italië). De lagere overheadkosten konden deze impact maar in beperkte mate compenseren.

Hoewel de REBITDA in absolute cijfers aanzienlijke gevolgen heeft ondervonden van de crisis, is de REBITDA-marge opmerkelijk stabiel gebleven met 16,7%, ten opzichte van de uitstekende marge van de eerste helft van 2019 (16,8%).

De netto recurrente winst van Etex (aandeel van de Groep) is gedaald met 25,1% tot 75 miljoen EUR. Wanneer de verkochte bedrijven van Residential Roofing buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de daling 14,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De netto financiële schuld (met inbegrip van de leasingschuld2) is de afgelopen 12 maanden sterk gedaald van 640 miljoen EUR eind juni 2019 tot 310 miljoen EUR eind juni 2020, een daling van meer dan 50%. De netto financiële schuld/REBITDA-ratio verbeterde van 1,4x eind juni 2019 naar 0,7x eind juni 2020.

Omzet per divisie

Bijdrage aan de omzetevolutie van H1 2019 tot H1 2020 (in miljoen EUR)
Halfjaarresultaten 2020: Omzetdaling met een veerkrachtige REBITDA-marge tijdens de coronacrisis (COVID-19)

Ondanks een aanzienlijk herstel in juni in Europa boekte Building Performance een omzet van 771 miljoen EUR. Die omzetdaling van 12,0%, op vergelijkbare basis, is voornamelijk te wijten aan de impact van de coronacrisis (COVID-19) die sinds midden maart alle regio’s treft, met name Zuidwest-Europa, Latijns-Amerika en Noordwest-Europa.

Onze divisie Exteriors kende op vergelijkbare basis tegenover vorig jaar een omzetdaling van 10,9% tot 261 miljoen EUR. Na een goede start van het jaar had de omzet vanaf midden maart te lijden onder de gevolgen van COVID-19. De meeste landen werden getroffen door de crisis, met uitzonderingen in voornamelijk Duitsland, de Baltische staten en de VS. Midden april was een eerste herstel merkbaar en vanaf eind mei liggen de verkoopresultaten op nagenoeg hetzelfde niveau als vorig jaar.

De omzet van de divisie Residential Roofing is op vergelijkbare basis1 gestegen met 2,6% tot 120 miljoen EUR, dankzij de verbeterde marges in Duitsland en een grote vraag op de Poolse markt. De markten waar de divisie actief is (Centraal- en Oost-Europa) hebben over het algemeen minder last ondervonden van de coronaviruscrisis dan andere Europese markten.

Etex Industry ondervond dan weer grote negatieve gevolgen van de COVID-19-pandemie. De omzet is op vergelijkbare basis gedaald met 18,6% tot 75 miljoen EUR. Enkel Duitsland en Polen boekten een omzet die in lijn lag met de eerste helft van 2019, alle andere landen hebben verliezen geleden.

Tot slot heeft onze nieuwe divisie New Ways, die in januari van dit jaar werd opgericht, een omzet van 5,0 miljoen EUR geboekt in H1 2020.

Belangrijkste ontwikkelingen

Sinds midden maart worden de activiteiten van tal van sectoren wereldwijd verstoord door de gevolgen van de coronacrisis (COVID-19). Etex vormt daarop geen uitzondering. Eind maart al werd de bezettingsgraad van onze fabrieken teruggeschroefd tot het minimum. Ongeveer 50% van de fabrieken werden stilgelegd na beslissingen van Etex of de nationale autoriteiten. Sinds april zijn de fabrieken stilaan opnieuw opgestart, dankzij de invoering van hygiënische veiligheidsmaatregelen en eind juni lag de bezettingsgraad in onze fabrieken over de hele wereld opnieuw op ongeveer 100%.

Om deze ongeziene situatie het hoofd te bieden, heeft Etex de volgende doeltreffende maatregelen genomen:

  • degelijk crisisbeheer door middel van een speciaal aangesteld Stuurcomité dat dagelijks en wekelijks belangrijke beslissingen neemt op vier gebieden: verkoop, financiën, operations en human resources;
  • intensieve uitwisseling tussen de Executive Committee en de Raad van Bestuur;
  • regelmatige updates en communicatie met alle niveaus van de organisatie via de interne kanalen;
  • besparing van 9% in de overheadkosten dankzij kostenbesparingen op personeelsniveau (besparingen in vaste en variabele lonen, vacaturestop, bepaalde overheidsmaatregelen) en bevriezing van de marketinguitgaven, advies- of reiskosten;
  • strikt beheer van het werkkapitaal en een daling van 20% van de geraamde kapitaaluitgaven ten opzichte van vorig jaar;
  • vrijwillige looninlevering en een loonverlaging van 20% voor de leden van het Executive Committee. Daarnaast heeft Etex maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen door hen te verzekeren dat er geen herstructureringsmaatregelen zouden worden genomen tijdens de eerste drie maanden van de crisis en door een minimumloon van 75% te waarborgen.

Ondanks deze moeilijke tijden is Etex erin geslaagd om haar strategie te blijven nastreven en zich te focussen op haar kernactiviteiten in lichtgewicht constructie in het kader van de huidige marktconsolidatie van Residential Roofing in heel Europa. In juli 2020 werd de verkoop van twee bedrijven uit de divisie Residential Roofing voltooid:

  • Etex verkocht Marley (SA) (Pty) Ltd aan de Zuid-Afrikaanse Kutana Investment Group met steun van de algemeen directeur. Marley (SA) (Pty) Ltd, een nationale aanbieder van betondakpannen, heeft vier fabrieken en stelt 300 mensen tewerk;
  • Etex heeft haar belang van 50% in RBB NV (België), een producent van betonpannen, alsook haar betondakpanactiviteiten in de Benelux verkocht aan de BMI Group.

Deze twee desinvesteringen volgden twee andere desinvesteringen die Etex vorig jaar in augustus heeft doorgevoerd: Umbelino Monteiro, onze Portugese activiteit voor kleidakpannen, werd verkocht aan de in Frankrijk gevestigde onderneming EDILIANS, voorheen Imerys Toiture, en Marley Ltd., één van onze dochterondernemingen en de toonaangevende Britse producent en leverancier van dakpannen en onderdelen, werd verkocht aan Inflexion Private Equity Partners LLP.

Bijzondere Aandeelhoudersvergadering

Op 27 mei 2020, aangezien de onderneming geconfronteerd was met een zeer onzekere COVID-19 uitkomst, heeft de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Etex een verlaging met 50% van het brutodividend op de winst van 2019 goedgekeurd. Het brutodividend van 0.29 EUR per aandeel werd begin juli 2020 uitbetaald.

Gelet op het feit dat de impact van de COVID-19-crisis op de financiële resultaten van de onderneming aan het einde van de eerste jaarhelft minder negatief was dan verwacht, en op basis van de huidige vooruitzichten voor de rest van 2020, heeft de Raad van Bestuur beslist om aan de aandeelhouders van Etex NV voor te stellen de uitkering van een brutodividend van EUR 0,29 per aandeel goed te keuren, betaalbaar vanaf 13 november 2020. Op 22 oktober 2020 wordt een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering georganiseerd om over dit voorstel te kunnen stemmen. De oproeping voor deze vergadering zal binnenkort worden verzonden.

Vooruitzichten voor 2020

We verwachten dat de afwijkingen van de omzet en REBITDA ten opzichte van vorig jaar in de tweede helft van dit jaar aanzienlijk minder nadelig zullen zijn dan in de eerste helft van het jaar, en dat deze onder de 5% zullen liggen. De activiteiten worden nog steeds bijzonder hard getroffen buiten Europa en verhoudingsgewijs meer in de divisie Industry. Onze vrije kasstroomgeneratie zal naar verwachting nog altijd in lijn liggen met 2019, dankzij een strikt beheer van onze kapitaaluitgaven en ons werkkapitaal, maar toch zal er in 2021 een cashimpact zijn als gevolg van de COVID-19-crisis.

Kerncijfers van H1 2020

Halfjaarresultaten 2020: Omzetdaling met een veerkrachtige REBITDA-marge tijdens de coronacrisis (COVID-19)

1. Percentage op vergelijkbare basis verwijst naar de vergelijking tussen H1 2020 en H1 2019, waarbij die laatste wordt omgerekend tegen identieke wisselkoersen en de activiteiten van Residential Roofing die in augustus 2019 zijn verkocht (Marley Ltd en Umbelino Monteiro) buiten beschouwing worden gelaten. Die laatste ondersteunt de pro forma-waarden in de tabel op p.2.

2. Sinds 1 januari 2019 vereist IFRS 16 de opname van leaseverplichtingen als onderdeel van de financiële verplichtingen van de vennootschap.

3. De waarden worden uitgedrukt exclusief de gunstige weerslag van het factoring-zonder-verhaalprogramma (200 miljoen EUR per 30/06/2019 en 161 miljoen EUR per 30/06/2020).