U vindt hier onze geconsolideerde jaarrekening voor 2017.

Revenue by activity

Etex Building Performance
 
54%
Etex Roofing
 
30%
Etex Façade
 
10%
Etex Industry
 
6%

Omzet per geografisch gebied

Verenigd Koninkrijk
 
17%
Frankrijk
 
17%
Andere Europese landen
 
15%
Duitsland
 
14%
Rest van de wereld
 
9%
Benelux
 
6%
Polen
 
4%
Chili
 
4%
Argentinië
 
4%
Nigeria
 
3%
Peru
 
3%
Colombia
 
2%
Zuid Afrika
 
2%

Omzet in miljard euro 2.794

2013
 
3.046
2014
 
2.987
2015
 
3.054
2016
 
2.883
2017
 
2.794

Genormaliseerde operationele kasstroom in miljoen euro 420

2013
 
415
2014
 
413
2015
 
409
2016
 
417
2017
 
420

Overzicht van de jaarlijkse en halfjaarlijkse resultaten

 

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

IN DUIZEND EURO NOTES 2016 2017
Omzet (1) 2.736.817
2.793.738
Kostprijs van verkochte producten
(2)
-1.902.330
-1.932.062
Brutowinst  
834.487
861.676
Distributiekosten (2) -395.4444
-389.309
Algemene en administratieve kosten
(2)
-171.075
-185.842
Overige bedrijfskosten
(3)
-28.392
-28.777
Overige bedrijfsinkomsten
(3) 8.774
7.914
Bedrijfsinkomsten vóór eenmalige posten
 
248.350
265.662
Winst en verlies op de afstoting van activa en activiteiten (4) -2.198
38.114
Overige eenmalige posten (4) -69.762
-35.153
Bedrijfsresultaat (EBIT)   176.390
268.623
Rentebaten (5) 3.462
4.687
Rentelasten (5) -63.599
-47.150
Overige financiële inkomsten (5) 441
8.786
Overige financiële kosten (5) -11.815
-19.922
Aandeel van de winst in deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (12) 1.250
1.220
Winst vóór belastingen   106.129
216.243
Winstbelastingen (6) -17.027
-62.909
Winst voor het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   89.102
153.334
Toe te rekenen aan aandeelhouders van Etex   86.337
148.036
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen   2.765
5.298
Toe te rekenen aan stopgezette activiteiten (30) 40.861
 
Winst voor het jaar   129.963
153.334
Toe te rekenen aan aandeelhouders van Etex   127.198
148.036
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen   2.765
5.294

 

Geconsolideerde balans

IN DUIZEND EURO
NOTES 2016
2017
Vaste activa   2.210.172
2.216.151
Materiële vaste activa (7) 1.581.014
1.640.978
Goodwill en andere immateriële activa (8) (9) 397.557 411.736
Vastgoedbeleggingen (10) 23.657
23.376
Activa aangehouden voor verkoop (11) 6.375
3.406
Investeringen in deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (12) 37.197
8.186
Overige vaste activa (13) 14.110
8.033
Uitgestelde belastingvorderingen (24) 150.262
115.093
Activa uit hoofde van personeelsbeloningen (21) - 5.343
Vlottende activa   1.041.507
898.081
Voorraden (15) 431.876
468.279
Handelsvorderingen en overige vorderingen (14) 317.665
319.652
Overige vlottende activa (14) 8.731 3.137
Geldmiddelen en kasequivalenten (17) 283.235
107.013
TOTAAL ACTIVA   3.251.679
3.114.232
       
Totaal eigen vermogen   888.581
1.010.833
 Geplaatst aandelenkapitaal   4.492
2.533
 Uitgiftepremie (Agio)   3.724 743
 Reserves en ingehouden winst   851.932
979.769
Toe te rekenen aan de aandeelhouders van Etex   860.148 983.045
Minderheidsbelangen   28.433
27.788
Langlopende verplichtingen   1.134.221
1.141.217
Voorzieningen (19) 162.696
137.827
Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen (21) (22) 399.278
310.731
Leningen (23) 398.934
529.735
Uitgestelde belastingverplichtingen (24) 139.545
127.129
Overige langlopende verplichtingen (25) 33.768
35.795
Kortlopende verplichtingen   1.228.877
962.182
Voorzieningen (19) 51.029
55.530
Kortlopend deel van leningen (23) 523.008
213.169
Handelsschulden en overige schulden (25) 654.840
654.840
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN   3.251.679
3.114.232

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

IN DUIZEND EURO
NOTES 2016
2017
Bedrijfsresultaat (EBIT)   176.390
268.623
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen (26) 160.868
163.425
Verlies (winst) op de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa (26) -1.597
-3.272
Verlies (winst) op de verkoop van activiteiten   2.979 -34.387
Betaalde winstbelastingen (26) -51.028
-61.734
Wijzigingen in werkkapitaal, voorzieningen en personeelsbeloningen (26) 26.130 -48.012
Wijzigingen in overige vaste activa/langlopende verplichtingen   -1.341
5.408
Stopgezette activiteiten: kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (30) -22.090 0
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten   290.312 290.051
Opbrengsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa (26) 5.668 9.950
Verwerving van activiteiten (na aftrek van geldmiddelen)   -20.753
-49.547
Afstoting van activiteiten (na aftrek van geldmiddelen)   1.328 11.931
Investeringsuitgaven (26) -136.990
-147.746
Ontvangen rente en dividenden (26) 4.668
4.988
Overige   -1 83
Stopgezette activiteiten: kasstromen uit investeringsactiviteiten (30) 173.228 -
Kasstromen uit investeringsactiviteiten   27.148 -170.341
Kapitaalverhoging   -11.423 -4.660
Opbrengst (terugbetaling) van leningen   -35.968 -189.502
Betaalde dividenden (26) -36.153
-39.351
Betaalde rente   -46.199
-50.554
Stopgezette activiteiten: kasstromen uit financieringsactiviteiten (30) -39.135 -
Kasstromen uit financieringsactiviteiten   -168.879
-284.067
Nettostijging/(-daling) in geldmiddelen en kasequivalenten   148.581 -164.357
       
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar   161.829
279.432
Omrekeningsverschillen   -19.443
-9.444
Wijzigingen in consolidatiekring   -11.535
-1.663
Nettostijging/(-daling) in geldmiddelen en kasequivalenten   148.581 -164.357
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar   279.432 103.968
 Geldmiddelen en kasequivalenten   283.235 107.013
 Bankoverdisponeringen   -3.803
-3.045