Overzicht van de jaarlijkse en halfjaarlijkse resultaten

JAAR HALFJAARLIJKSE RESULTATEN JAARRESULTATEN
2019 Bekijk de halfjaarresultaten voor 2019
2018 Bekijk de halfjaarresultaten voor 2018 Bekijk de jaarresultaten voor 2018
2017 Bekijk de halfjaarresultaten voor 2017 Bekijk de jaarresultaten voor 2017
2016 Bekijk de halfjaarresultaten voor 2016 Bekijk de jaarresultaten voor 2016
2015 Bekijk de halfjaarresultaten voor 2015 Bekijk de jaarresultaten voor 2015
2014 Bekijk de halfjaarresultaten voor 2014 Bekijk de jaarresultaten voor 2014

 

Jaarresultaten 2018

Verspreiding van de omzet per activiteit

  • 57%Etex Building
    Performance
  • 28%Etex Roofing
  • 9%Etex Façade
  • 6%Etex Industry
  • in 2018

Geografische verspreiding van de omzet


Omzet

2987
2014
3054
2015
2883
2016
2794
2017
2897
2018
 
Omzetin miljoen euro2,897in 2018

Genormaliseerde operationele kasstroom (Rebitda)

413
2014
409
2015
417
2016
420
2017
405
2018
 
Genormaliseerde operationele kasstroom (Rebitda)in miljoen euro405in 2018

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

IN DUIZEND EURO 2017 2018
Omzet 2.793.738 2.896.938
Kostprijs van verkochte producten
-1.932.062
-2.046.164
Brutowinst 861.676
850.774
Distributiekosten -389.309
-407.654
Algemene en administratieve kosten
-185.842
-179.172
Overige bedrijfskosten
-28.777
-22.617
Overige bedrijfsinkomsten
7.914
3.979
Bedrijfsinkomsten vóór eenmalige posten
265.662
245.310
Winst en verlies op de afstoting van activa en activiteiten                                                      38.114
29.792
Overige eenmalige posten -35.153
-54.424
Bedrijfsresultaat (EBIT) 268.623
220.678
Rentebaten 4.687
4.715
Rentelasten -47.150
-30.265
Overige financiële inkomsten 8.786
11.501
Overige financiële kosten -19.922
-13.278
Aandeel van de winst in deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 1.220
1.018
Winst vóór belastingen 216.243
194.369
Winstbelastingen -62.909
-49.635
Winst voor het jaar 153.334
144.734
Toe te rekenen aan aandeelhouders van Etex 148.036
140.426
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen 5.298
4.308

 

 

Geconsolideerde balans

IN DUIZEND EURO
2017
2018
Vaste activa 2.216.151
2.186.959
Materiële vaste activa 1.640.978
1.641.827
Goodwill 202.975 201.433
Andere immateriële activa 208.761  220.842
Vastgoedbeleggingen 23.376
13.584
Activa aangehouden voor verkoop 3.406
3.162
Investeringen in deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast           8.186
10.309
Overige vaste activa 8.033
5.349
Uitgestelde belastingvorderingen 150.262
83.996
Activa uit hoofde van personeelsbeloningen 5.343 6457
Vlottende activa 898.081
921.146
Voorraden 468.279
446.836
Handelsvorderingen en overige vorderingen 319.652
338.343
Overige vlottende activa 3.137 1.803
Geldmiddelen en kasequivalenten 107.013
134.164
TOTAAL ACTIVA 3.114.232
3.108.105
     
Totaal eigen vermogen 1.010.833
1.081.740
 Geplaatst aandelenkapitaal 2.533
2.533
 Uitgiftepremie (Agio) 743
743
 Reserves en ingehouden winst 979.769
1.041.692
Toe te rekenen aan de aandeelhouders van Etex 983.045 1.044.968
Minderheidsbelangen 27.788
36.772
Langlopende verplichtingen 1.141.217
1.081.381
Voorzieningen 137.827
121.985
Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen 310.731
312.080
Leningen 529.735
522.839
Uitgestelde belastingverplichtingen 127.129
95.924
Overige langlopende verplichtingen 35.795
28.553
Kortlopende verplichtingen 962.182
944.984
Voorzieningen 55.530
75.376
Kortlopend deel van leningen 213.169
196.926
Handelsschulden en overige schulden 693.683
672.682
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 3.114.232
3.108.105

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

IN DUIZEND EURO 2017 2018
Bedrijfsresultaat (EBIT) 268.623
220.678
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen 163.425
169.836
Verlies (winst) op de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa -3.272
-29.882
Verlies (winst) op de verkoop van activiteiten -34.387 194
Betaalde winstbelastingen -61.734
-56.115
Wijzigingen in werkkapitaal, voorzieningen en personeelsbeloningen -48.012 -40.212
Wijzigingen in overige vaste activa/langlopende verplichtingen 5.408
7.176
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 290.051 271.675
Opbrengsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 9.950 37.045
Verwerving van activiteiten (na aftrek van geldmiddelen) -49.547
-
Afstoting van activiteiten (na aftrek van geldmiddelen) 11.931  979
Investeringsuitgaven -147.746
-192.345
Overige
83 -1.326
Kasstromen uit investeringsactiviteiten -175.329 -155.647
Kapitaalverhoging -4.660 2.898
Opbrengst (terugbetaling) van leningen -189.502 -23.170
Ontvangen rente en dividenden 4.988
5.414
Betaalde dividenden -39.351
-43.862
Betaalde rente -50.554
-27.649
Kasstromen uit financieringsactiviteiten -279.079
-86.369
Nettostijging/(-daling) in geldmiddelen en kasequivalenten -164.357 29.659
     
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar 279.432
103.968
Omrekeningsverschillen -9.444
-6.316
Wijzigingen in consolidatiekring -1.663
-128
Nettostijging/(-daling) in geldmiddelen en kasequivalenten -164.357 29.659
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar 103.968 127.183
 Geldmiddelen en kasequivalenten 107.013 134.164
 Bankoverdisponeringen -3.045
-6.981